ونت

قابل اتصال به سایزهای 30 و 40 و 50 و دبی حجمی 8 لیتر برثانیه

نوع ونتاندازه(mm)دبی(Lit/Sec)
مینی ونت308
40
50
ماکسی ونت7533
90
110