لوله و اتصالات چسبی

لوله های چسبی :

لوله های چسبی در سایز و ضحامت های مختلف بنابر کاربرد آبرسانی تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار تخلیه فاضلاب ساختمان و مخابراتی تولید می گردند.

مشخصات لوله های مذکور به شرح زیر می باشد:

استاندارد مرجعکاربرد(bar)فشار(mm)ضخامت(inch)سایز(mm)سایز
ISIRI 9117آبرسانی622"63
ISIRI 9117-9119آبرسانی-فاضلاب ساختمان(B)103
ISIRI 9117آبرسانی12.53.8
ISIRI 9117آبرسانی164.7
ISIRI 9117آبرسانی205.8
ISIRI 9117آبرسانی62.83"90
ISIRI 9117-9119آبرسانی-ساختمان(B-BD).....3
ISIRI 9117آبرسانی83.5
ISIRI 9117آبرسانی104.3
ISIRI 9117آبرسانی12.55.4
ISIRI 9117آبرسانی62.74"110
ISIRI 9118-9119فاضلابی(UD)-فاضلاب ساختمان(B-BD)SN83.2
ISIRI 9117آبرسانی83.4
ISIRI 9117آبرسانی104.2
ISIRI A-102lohfvhjd.....5
ISIRI 9117آبرسانی12.55.3
ISIRI 9117آبرسانی166.6
ISIRI 9117آبرسانی63.15"125
ISIRI 9118-9119فاضلابی(UD)-فاضلاب ساختمان(B-BD)SN4-.....3.2
ISIRI 9118فاضلابی(UD)SN83.7
ISIRI 9117آبرسانی83.9
ISIRI 9117آبرسانی104.8
ISIRI 9117آبرسانی12.56
ISIRI 9119فاضلاب ساختمان(B).....3.26"160
ISIRI 9118فاضلابی(UD)6-SN44
ISIRI 9118فاضلابی(UD)SN84.7
ISIRI 9117آبرسانی84.9
ISIRI 9117آبرسانی106.2
ISIRI 9117آبرسانی12.57.7
ISIRI 9119فاضلاب ساختمان(B).....3.98"200
ISIRI 9119-9118فاضلاب ساختمان(BD)-فاضلابی(UD)SN4.....-64.9
ISIRI 9118فاضلابی(UD)SN85.9
ISIRI 9117آبرسانی86.2
ISIRI 9117آبرسانی107.7
ISIRI 9117آبرسانی12.59.6

اتصالات چسبی:

اتصالات چسبی
اندازه(mm)
زانو 45˚63
90
110
125
160
زانو 87˚63
90
110
125
160
سه راه 45˚63
90
110
125
160
سه راه 87˚63
90
110
125
160
دریچه بازدید پیچ مهره دار110
سه راه تبدیل 45˚90×63
110×63
110× 90
125×110
160×110
سه راه تبدیل 87˚90×63
110×63
110×90
160×110
تبدیل110×63
110×90
125×90
125×110
160×110
160×125
دریچه بازدید110
125
سیفون63
90
110