درپوش

از درپوش جهت جلوگیری از خرابی واشر و همچنین ورود خاک و آشغال به داخل لوله استفاده می گردد.